Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Twee nieuwe leden voor Koöperaasje DoarpenLân

Koöperaasje DoarpenLân wordt goed ontvangen door de Friese (belangen)organisaties. In januari heeft de Koöperaasje DoarpenLân de Friese Milieu Federatie en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân als nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook lopen er op dit moment nog meer gesprekken met diverse (belangen)organisaties en meerdere organisaties hebben al aangegeven interesse te hebben om lid te worden van de Koöperaasje.

De Friese Milieu Federatie en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân zijn naast de oprichters Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea het derde en vierde lid van de Koöperaasje. De Federatie  maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Friesland, waarin een vitale natuur en een gezond milieu centraal staan. Het Steunpunt zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor onroerend cultureel erfgoed. Directeur Roel de Jong van Koöperaasje DoarpenLân  is blij met de deelname van beide organisaties: “Het is positief dat organisaties het belang van Koöperaasje DoarpenLân onderschrijven en zich daarbij  aansluiten. Hierdoor krijgen we snel de brede basis die wenselijk is voor de rol die we in de Friese samenleving willen spelen.”

Koöperaasje DoarpenLânDoarpenlan-logo-def

De Koöperaasje is in 2015 opgericht door Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea. Het is een onafhankelijk platform van en voor organisaties die in Friesland invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid. Organisaties kunnen lid worden van de Koöperaasje. Door middel van een gezamenlijke aanpak van alle leden zorgt Koöperaasje DoarpenLân voor o.a. nieuwe impulsen, meer deskundigheid en meer financiële mogelijkheden. De Koöperaasje staat open voor natuur-, landschaps- en milieuorganisaties, gebiedscollectieven en burgerinitiatieven. Maar ook partijen die zich bezighouden met dorpsontwikkeling, monumentenzorg en cultureel erfgoed zijn welkom.

De website is online
Sinds januari is de website ‘www.kooperaasjedoarpenlan.nl’ online. Hier kan men meer informatie vinden over de Koöperaasje, haar projecten, haar leden en over ‘lid worden’. 

13,5 miljoen voor Nederlandse natuur en landschap

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

Deelnemers bedankt
De provinciale Landschappen en de provinciale organisaties Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt de provinciale Landschappen in staat natuur aan te kopen, in te richten en recreatiemogelijkheden te realiseren.
De Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 vrijwilligers te ondersteunen met kennis en materieel.

Landschapsbeheer Friesland zet dit geld onder andere in voor de organisatie van de jaarlijks terugkerende Natuurwerkdag, het opleiden van enthousiaste vrijwilligers en het aankopen van goed gereedschap. 

Eerste bijdrage
Voor LandschappenNL is het sinds haar oprichting op 1 januari 2016 de eerste bijdrage van de loterij. De twee organisaties waar LandschappenNL uit voorkomt, De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland, waren reeds sinds 1996 beneficient van de Postcode Loterij.

Goed Geld Gala
Op dinsdag 26 januari vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van ruim 328 miljoen euro kan schenken aan meer dan 100 goede doelen.

Michiel Verboven (Managing Director Postcode Loterij) en Hank Bartelink (LandschappenNL); foto gemaakt door Roy Beusker Fotografie

Michiel Verboven (Managing Director Postcode Loterij) en Hank Bartelink (LandschappenNL); foto gemaakt door Roy Beusker Fotografie

Hallumers opgelet: 21 januari startavond in Hallum

Hallumers opgelet! Donderdagavond 21 januari is de aftrap van het project Terpen- en Wierdenland in uw dorp. Op deze startavond wordt het project  huisjegepresenteerd en een toelichting gegeven op het verloop de komende maanden. Hallum is het grootste van de deelnemende terpdorpen in Friesland en de aanpak zal dan ook anders zijn dan in de andere dorpen. Om zo veel mogelijk bewoners te bereiken, worden workshops georganiseerd. Tijdens deze workshops krijgen bewoners de kans om zelf aan te geven wat ze belangrijk vinden in Hallum en is er de mogelijkheid om informatie uit te wisselen.

De start is om 20:00 uur in MFC It Trefpunt.

Meer informatie kun je lezen op http://www.terpenenwierdenland.nl/ . 

Groene vrijwilligers: onmisbaar voor het Nederlands landschap

Landschap: belangrijk, maar niet vanzelfsprekend

Het Nederlandse landschap is van grote maatschappelijke waarde: om in te wonen, te recreëren, Nationale natuurwerkdagte ondernemen. Van ecologisch en economisch belang. Maar het landschap is niet vanzelfsprekend; er is onderhoud nodig, inzet, om de kwaliteit ervan te behouden.

Landschap staat de laatste tijd meer in de belangstelling van politici en beleidsmakers. Maar er is nog steeds weinig geld voor beschikbaar. Onderhoud en beheer liggen dan ook voor een belangrijk deel in handen van vrijwilligers. En dat aandeel neemt nog toe, deels als gevolg van een groeiende publieke betrokkenheid bij landschap, en deels als gevolg van krimpende budgetten. Om nu en in de toekomst te kunnen wonen, werken en recreëren in een prettige groene omgeving, zijn die vrijwilligershanden dan ook blijvend nodig.

Faciliteren van vrijwilligers: voor kwaliteit en betrokkenheid
Om als vrijwilliger veilig aan de slag te kunnen is ondersteuning (kennis, training, materiaal) absoluut noodzakelijk. Provinciale Landschapsbeheerorganisaties maken zich hier al jaren sterk voor. Dat kost geld: om veilig, gestructureerd en doordracht aan de slag te kunnen, is professionele begeleiding onmisbaar. De Natuurwerkdag (7 november jl.) met ruim 14.000 deelnemers, laat zien dat veel mensen graag de handen uit de mouwen steken. Die betrokkenheid, het maatschappelijke draagvlak, is een groot goed. Maar het vereist ondersteuning; ondersteuning die de provinciale organisaties Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen graag bieden en willen blijven bieden. Zodat iedereen, boeren, burgers en buitenlui maar ook mensen die niet zo snel aan de slag komen in onze samenleving, aan de slag kunnen.

Niets voor niets
Hoe meer maatschappelijke betrokkenheid bij landschap, hoe beter. Landschap is een collectief goed. De vrijwilliger inzet van burgers maakt dat men zich mede-eigenaar voelt. Dat publieke draagvlak moet gekoesterd worden, en zomogelijk vergroot. De groeiende groep groene vrijwilligers verdient ook daarom steun. Het past ook in het denkbeeld van de overheid, die steeds vaker en explicieter rekent op de samenleving als het, onder andere, gaat om groen vrijwilligerswerk. Maar voor wat hoort wat: diezelfde overheid heeft ook een taak als het gaat om het blijvend faciliteren van de burgerbetrokkenheid bij landschap. De Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Henk Leenders (PvdA) hebben het belang van de groene vrijwilligers op waarde geschat. Zij brachten recent een motie in die het groene vrijwilligerswerk ook de komende jaren in samenwerking met Rijk en provincie mogelijk maakt. De stemming over deze motie vindt plaats op dinsdag 8 december bij de begrotingsbehandeling voor natuur en landschap.

Onmisbaar
De provinciale organisaties Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen ondersteunen in totaal ruim 75.000 vrijwilligers met materialen, cursussen en advies. Dankzij de inzet van al deze mensen worden wilgen geknot, houtsingels onderhouden, excursies verzorgd, bezoekerscentra bemenst, lesprogramma’s verzorgd, weidevogelnesten beschermd, nestkasten opgehangen, poelen opgeschoond, broeihopen voor ringslangen aangelegd, en nog veel meer. Kortom, een onmisbaar bijdrage voor de instandhouding van het Nederlandse landschap met al zijn regionale, gewaardeerde karakteristieken. De provinciale organisaties Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen dragen bij aan de continuering van deze inzet voor het landschap.

Rapport Autochtoon Plantmateriaal online.

Autochtoon versie 3.5 DEF internet Pagina 001

De Noardlike Fryske Wâlden kent een grote rijkdom aan bomen en struiken, maar welke zijn oorspronkelijk en welke zijn van buitenaf ingebracht ? Dit was een van de hoofdvragen van het onderzoek naar autochtoon plantmateriaal dat Ecologisch Adviesbureau Maes, Ecologisch Adviesbureau Van Loon, Vitis-Idaea en Greenspot in opdracht van Landschapsbeheer Friesland uitgevoerd hebben.

Lees meer

Dhr. Meine Scheweer nieuwe voorzitter Landschapsbeheer Friesland

Dhr. Meine Scheweer treedt per 16 december aan als voorzitter van Landschapsbeheer Friesland. Hij neemt de functie over van mevr. Marian Jager die de voorzittersrol ruim tweeëneenhalf jaar heeft vervuld.

Meine Scheweer brengt door zijn jarenlange functie als wethouder van gemeente Heerenveen en later ook van gemeente Boarnsterhim veel bestuurlijke ervaring met zich mee. Hij heeft diverse portefeuilles bekleed waaronder Financiën en Ruimtelijke Ordering. Ook is hij betrokken geweest bij de oprichting van het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk en hij is een aantal jaar lid geweest van het bestuur. Meine Scheweer vertelt: “Landschapsbeheer Friesland heeft de laatste tijd moeilijke keuzes moeten maken in een zware tijd en ik vind het een uitdaging om het verder op te bouwen. De organisatie heeft een toegevoegde waarde in haar werkgebied door haar professionaliteit, deskundigheid en ervaring en ik wil dit op de kaart zetten.”

Marian Jager

Marian Jager heeft tijdens haar voorzitterschap een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de coöperatie DoarpenLân. Dit is een samenwerking tussen Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea, maar ook andere partijen kunnen lid worden van de coöperatie. “De organisatie is afgelopen jaren in staat gebleken goed te blijven draaien ondanks de grote subsidiekorting. Daarnaast is er ook nog veel geïnvesteerd in de opbouw van de nieuwe coöperatie. Ik ben trots op de mensen van Landschapsbeheer die dit mogelijk hebben gemaakt”, vertelt Marian Jager. Marian Jager neemt nu deel aan het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Dit is niet verenigbaar met haar functie als voorzitter van Landschapsbeheer Friesland, waardoor ze het moest overdragen.

“We zijn Marian Jager erg dankbaar voor haar goede inzet in de afgelopen tweeënhalf jaar, maar we verheugen ons ook op de nieuwe samenwerking met Meine Scheweer”, aldus Regina ter Steege, directeur van Landschapsbeheer Friesland.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.