Agrarisch cultuurlandschap

Agrarisch cultuurlandschap

Landschapsbeheer Friesland adviseert over landschapsbeleid en vertaalt dit beleid naar uitvoering. Dat doen we met onze expertise en samen met andere partijen. We ontwikkelen – grootschalige – projecten voor herstel en nieuwe aanleg van landschapselementen. Daarbij ontwikkelen we nieuwe methodieken waarin we de ontstaansgeschiedenis van het Friese landschap als uitgangspunt gebruiken voor de huidige ruimtelijke vraagstukken zoals CO2, water, klimaat en landbouw.

Image

Agrarisch cultuurlandschap

Binnen het project ‘Mei it ferline foarút’ (NL: met het verleden vooruit) hebben wij een methodiek ontwikkeld. Hiermee vormen het Friese cultuurlandschap en de karakteristieke landschapselementen het uitgangspunt voor landschapsbeleid.

Voorbeelden daarvan zijn de gebiedsprocessen die voor het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) gaan plaats vinden of de inpassing van duurzame energievormen. Door landschap vanaf de start van de gebiedsprocessen integraal op te nemen liggen er ook goede kansen om de doelstelling van het nationale Aanvalsplan Landschap - 10% blauwgroene dooradering – te realiseren. Ook binnen de regiodeals in Fryslân voeren we pilotprojecten uit om het landschap als belangrijke drager te agenderen in de processen en projecten.

Image
Image

Transitie landbouw

Image

Landschapsbeheer Friesland draagt actief bij aan een duurzamere en meer natuurinclusieve landbouw. Aan een renderende landbouw die grondgebonden en circulair is en bijdraagt aan biodiversiteit.

We doen dit door actief mee te werken en inbreng te leveren. Kansen die het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor vergroening biedt voor landschap en biodiversiteit, willen we verzilveren. We doen dit door input te leveren op regionale en nationale schaal. Via de provincie, de collectieven en Landschappen NL.

Image
Image

Verdienmodellen voor het landschap

Het zoeken naar verdienmodellen voor landschap en het laten renderen van investeringen in landschap (b.v. energie en agroforestry) blijft een belangrijk aandachtspunt.

Beheerders dienen een reële vergoeding te ontvangen voor geleverde inspanningen om landschapselementen goed te kunnen onderhouden. Een bijdrage vanuit de maatschappij blijft daarbij eerst van belang waarbij de zoektocht naar andere bronnen als CO2 vastlegging en waardetoevoeging aan producten door gaat.
Image
Image