Projecten

Projecten

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2019

Binnen het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân (HAC-F) werken we samen met de zeven Friese agrarische collectieven aan het herstel van het cultuurlandschap. Deelnemers aan het project zijn zowel agrariërs als particuliere grondbezitters. In het project worden historische erven, greppels, opvaarten en sloten en kruinige percelen, die eeuwenlang onderdeel uitmaakten van het Friese platteland, hersteld of aangelegd. Hiermee versterken we de biodiversiteit en dragen we bij aan een toekomstbestendig platteland. Inmiddels zijn bij 80 deelnemers maatregelen uitgevoerd.

Beammen foar Elkenien

Met het project Beammen foar Elkenien planten wij samen met de Friese Milieu Federatie 92.000 bomen op grond van Friese grondeigenaren. Dit heeft als doel om het landschap van Friesland te versterken. De nieuwe aanplant bestaat vooral uit streekeigen bomen en struiken die optimaal bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit. Door meer jonge bomen te planten vergroten we de CO2-opname en wordt ons landschap groener, mooier, meer divers én koeler. Ruim 300 grondeigenaren hebben zich tot nu toe aangemeld. Een deel van de bomen is het afgelopen plantseizoen (2022.2023) geplant. De rest volgt eind 2023. 

Lees meer over dit project op de website van de Friese Mileu Federatie.

Boeren tussen Boomwallen

In het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden in Achtkarspelen doen we mee aan het project Boeren tussen Boomwallen. Dit project is een initiatief van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA), en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW).

Mei it ferline foarút op 'e klaai

Vanuit de Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) Noord-Nederland - Friese Kleiweide en mede ondersteund door het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân is Landschapsbeheer Friesland samen met BoerenNatuur Fryslân, Kening, Altenburg & Wymenga, Werkend Landschap en Van Hall Larenstein én het gebied zelf begin 2024 aan de slag gegaan met het project 'Mei it ferline foarút op'e klaai'. Het doel is om het biodiverse cultuurlandschap van de kleiweide te versterken door ecologische verbindingen en kruidenrijke weiden te stimuleren.

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2021 - 2024

Het Friese agrarisch cultuurlandschap bestaat uit landschapselementen zoals bijvoorbeeld houtwallen, sloten en dijken. Afgelopen decennia zijn heel wat landschapselementen achteruitgegaan waarmee de streekeigenheid van de Friese plattelandsregio’s verdwijnt. Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en CO2-opslag. Hiermee kunnen deze elementen een grote bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Vanuit Landschapsbeheer Friesland werken we samen met de agrarische collectieven, agrariërs en particulieren aan het herstel van deze cultuurlandschappen. Lees verder om te zien wat wij voor grondeigenaren kunnen betekenen.

Meetnet Agrarische Cultuurlandschap (MAC)

LandschappenNL (toen Landschapsbeheer Nederland) is in 2010 gestart met het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap, ook wel MAC genoemd. Binnen het MAC wordt steekproefsgewijs het agrarisch cultuurlandschap geïnventariseerd om veranderingen in dit landschap op elementniveau te volgen.

Herstel en Versterken Landschap Droge Dooradering Fryslân

Van maart 2018 tot en met december 2022 werkte Landschapsbeheer Friesland en de Agrarische Collectieven ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden samen aan het herstel van de landschapselementen in het leefgebied Droge Dooradering oftewel het coulisselandschap. In totaal is 100 kilometer houtwallen en elzensingels hersteld, waarvan 18 kilometern nieuw aangelegd, en zijn er 37 poelen en 12 hectare bosjes hersteld.

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Bent u weleens in het gebied rond het dorp Oranjewoud geweest? Dit landschap is prachtig en heeft veel bijzondere landschapselementen. Oude landgoederen met bossen afgewisseld met open ‘kamers’ en daarnaast veel grasland omzoomd door opgaande singels en wallen. Landschapsbeheer Friesland heeft het gebied in kaart gebracht in opdracht van de landinrichtingscommissie. Dit vormde een goede basis voor verkenningen hoe het onderhoud van het gebied het beste verzekerd kan worden. De gemeente Heerenveen nam samen met de provincie het voortouw een fonds op te richten dat de landschapselementen in beheer heeft.

De Centrale As

De Centrale As

De Centrale As is de nieuw aangelegde weg die van Dokkum langs Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden,  Hurdegaryp en Burgum naar Nijega loopt. Het is een vierbaans autoweg door het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden die voor ongeveer twee derde deel een nieuw tracé heeft gekregen. Landschapsbeheer Friesland adviseerde de provincie bij de inpassing van de nieuwe weg waarbij herkenbaarheid en behoud van kernkwaliteiten voor landschap leidend waren.