Projecten

Projecten

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2021 - 2024

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2021 - 2024

Het Friese agrarisch cultuurlandschap bestaat uit landschapselementen zoals bijvoorbeeld houtwallen, sloten en dijken. Afgelopen decennia zijn heel wat landschapselementen achteruitgegaan waarmee de streekeigenheid van de Friese plattelandsregio’s verdwijnt. Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en CO2-opslag. Hiermee kunnen deze elementen een grote bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Vanuit Landschapsbeheer Friesland werken we samen met de agrarische collectieven, agrariërs en particulieren aan het herstel van deze cultuurlandschappen. Lees verder om te zien wat wij voor grondeigenaren kunnen betekenen.

Doet u mee?

Voor de uitvoering van het project zoeken wij grondeigenaren die de historische landschapselementen op hun land willen herstellen of aanleggen. Een belangrijke voorwaarde is dat de grond een agrarische bestemming heeft of naast agrarische gronden gelegen is. Voor een aantal maatregelen verzorgen wij kosteloos het inrichtingsplan en de levering van (beplatings)materiaal. Ook is voor een aantal maatregelen een onkostenvergoeding voor de werkzaamheden mogelijk. We hebben twaalf maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. De maatregelen staan hieronder op een rij. Geïnteresseerden die mee willen doen kunnen zich, afhankelijk van de maatregel, bij één van de Friese agrarische collectieven of direct bij Landschapsbeheer Friesland aanmelden. U hoeft hiervoor niet lid te zijn van het collectief. 

Voorwaarden

In een cultuurlandschap – een door de mens gevormd landschap – is er altijd een relatie geweest tussen de bodem, de waterstand en het type landschapselement. Bij de herstel- of aanlegwerkzaamheden wordt rekening gehouden met deze samenhang. Om die reden zijn de maatregelen gebonden aan een aantal (geografische) selectiecriteria. Informatie over waar welke maatregel mogelijk is, de randvoorwaarden, selectiecriteria en verplichtingen zijn te vinden op Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024. Via deze link vindt u ook het aanmeldformulier. Voor meer informatie per maatregel klikt u op onderstaande links.

 1. Aanleg en herstel biodiverse akkerelementen
 1. Aanleg natuurvriendelijke oevers
 1. Aanleg en herstel van kleinschalige opgaande houtige of natte elementen zoals houtwallen, heggen, dobben en solitaire bomen
 1. Aanleg en herstel drenkpoelen
 1. Herstel historische boerenerven in agrarisch gebruik (a) en herstel historische erven die niet per se in agrarisch gebruik hoeven te zijn (b)
 1. Herstel historische waterlopen
 1. Aanleg en herstel túnwallen
 1. Aanleg en herstel beplanting of omgrachting op en rondom (voormalige) state-, klooster- of uithofterreinen
 1. Herstel historische dijkbiotoop
 1. Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling, bolle graslandakkers of kruinige percelen
 1. Herstel kruidenrijk grasland
 1. Herstel historische paden

Financiering

Het project valt binnen het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP). In dit geval gaat het om het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma. POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Het project wordt voor 50% gefinancierd door provincie Fryslân en 50% door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Provincie Fryslân streeft naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw. Een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én, niet in de laatste plaats, duurzaam economisch renderend is. ELFPO moet duurzame ontwikkelingen in de Europese landbouw bevorderen. Het project wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland en de zeven Friese agrarische collectieven. 

Meer informatie?

Heeft u vragen over bepaalde maatregelen? Neem dan contact met ons op of met het agrarisch collectief binnen uw regio. Dat kan ook als u niet lid van het collectief bent. U vindt de contactgegevens op onderstaande kaart.

Lees ook het artikel uit de Leeuwarder Courant van 22 juli 2023: "Moderne greppels maken van droog boerenland weer spetter- en kwetterparadijs"

Contactgegevens partners Storymap 19 6 23

 

HAC F samenwerking en financiering