Bestuur

Bestuur

Landschapsbeheer Friesland is een stichting en heeft derhalve een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit zeven leden die onderling de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid verdelen. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd en ieder bestuurslid kan zich twee keer herkiesbaar stellen.

In 2021 is LBF bestuurlijk gefuseerd met It Fryske Gea. Dit betekent dat wij hetzelfde bestuur hebben als IFG. Wel hebben we eigen statuten en werkt onze directeur met een eigen directiestatuut.

Ons bestuur komt ca. zes keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken. Het gaat dan doorgaans om zaken als: beleidsbeïnvloeding, samenwerking met andere organisaties, voorbereiding en uitvoering van projecten, financiën en bedrijfsvoering. Het bestuur kiest tevens de directie en stuurt deze aan. In het directiestatuut is vastgelegd dat het bestuur meerdere taken en verantwoordelijkheden overdraagt aan de directie.

Bestuursleden:  mw. J.G. Vlietstra (voorzitter), mw. em. prof. dr. J. van der Meer-Kooistra (vice-voorzitter), ing. H.J. Dommerholt (secretaris), ir. P. Jelsma (penningmeester), dhr. D. Mous , dr. A.J. Kolhoff en mw. drs. ir. M. de Wilde