Biodiversiteit & Monitoring

Biodiversiteit & Monitoring

Een rijke diversiteit aan flora en fauna is in allerlei opzichten van belang. Landschapsbeheer Friesland draagt graag bij aan het vergroten van de biodiversiteit en koppelt deze aan het cultuurlandschap. Door te monitoren vinden we antwoorden op vragen als: Hoe dragen landschapselementen van het cultuurlandschap bij aan de biodiversiteit? Welke bijdrage kan de wijze van beheer bijdragen aan de biodiversiteit? Wij zijn betrokken bij projecten en initiatieven waarbij op een slimme en vaak laagdrempelige manier een flinke bijdrage aan de biodiversiteit wordt geleverd.
Image

Monitoring & Biodiversiteit

Om de effecten van ingezet landschaps- en biodiversiteitsbeleid en de beheerinspanningen van grondgebruikers te volgen, is het beschikken over betrouwbare cijfers van de ontwikkelingen in landschap en de ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit van cruciaal belang.
Die gegevens helpen om betere keuzes te maken richting een groener en meer biodivers Fryslân. Landschapsbeheer Friesland zet in samenwerking met collectieven en onderzoeksbureaus monitoring- en inventarisatie programma’s op om dit bereiken voor broed- en wintervogels, de aanwezigheid van oorspronkelijke struiken en bomen en de effecten op het habitat of leefgebied van uitgevoerd landschapsbeheer in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
Image
Image

Monitoring & Landschap

Image
Landschapsbeheer Friesland beschikt over veel gegevens van het Friese landschap en heeft ruime ervaring in monitoringstechnieken. Deze technieken ontwikkelden we zelf en ook in samenwerking met de koepel Landschappen NL en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Deze expertise willen we, ook in nauwe samenwerking met provincie Fryslân, doorontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van nieuwe digitale middelen. We hebben monitoring- en inventarisaties programma's lopen voor verschillende landschapstypen en gebieden in Fryslân en breiden dit graag uit.
Image

Biodiversiteit in Friesland

Landschapsbeheer Friesland werkt aan vele biodiversiteitsprojecten en adviseert particulieren, bedrijven en overheden hierover.

Dit doen we door het opzetten van grote landschapsherstelprojecten, het opstellen van (erf)beplantingsplannen, het geven van cursussen, lezingen en presentaties. Daarnaast is Landschapsbeheer Friesland ook partner van het herstelplan biodiversiteit.

Image