Projecten

Projecten

Monitoring Biodiversiteit Droge Dooradering

Monitoring Biodiversiteit Droge Dooradering

Landschapsbeheer Friesland (LBF) monitort samen met Altenburg en Wymenga Ecologisch Onderzoek (A&W) vijf jaar lang tweehonderd houtwallen en singels in het leefgebied Droge Dooradering, in het kader van het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Deze opdracht is gegeven door de Provinsje Fryslân en de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden en ELAN Zuidoost-Friesland.

Ieder jaar doet zeventig procent van de wallen en singels  binnen het betreffende leefgebied mee aan deze beheer- en beleidsmonitoring. Tijdens de beheermonitoring wordt geïnventariseerd hoe de elementen er uit zien. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de bedekkingsgraad van boom-, struik- en bramenlaag, als leefgebied voor de verschillende soorten (broed)vogels. In het broedseizoen wordt de beleidsmonitoring uitgevoerd, waarbij wordt gekeken welke soorten broedvogels in de elementen voorkomen en in welke aantallen. Zowel actief beheerde als onbeheerde elementen (d.w.z. niet-gesubsidieerde) doen mee. Door dit vijf jaar te doen, worden veranderingen in de broedvogelpopulatie zichtbaar. En door de beheermonitoring voort te zetten kunnen de gegevens op den duur met elkaar vergeleken worden en kan worden bekeken wat de effecten van het beheer of het ontbreken daarvan zijn op de broedvogels.

Het eerste en tweede jaar zijn de inventarisaties gedaan door LBF en A&W. In het voorjaar van 2018 zijn een aantal vrijwilligers opgeleid om de inventarisaties in de komende jaren voort te zetten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer  (telefoonnummer: 0512-38 38 00).