Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Biodiversiteit en monitoring Actuele projecten

In het project 'van akker naar bakker' werkt Landschapsbeheer Friesland samen met een akkerbouwer uit Elsloo aan het creëren van een soortenrijk biodivers cultuurlandschap op een tarwe-akker. Op de akker wordt een nieuw streekbrood geproduceerd binnen in een korte keten tussen boer – molenaar – bakker en consument (straal van 10 km). Om meer biodiversiteit op en bij de akker te creëren, brengen we landschapselementen terug die daar voorheen ook voorkwamen. Een houtwal, poel, meidoornhagen, maar ook een keverbank. Landschapsbeheer Friesland coördineert deze werkzaamheden. Ook monitoren wij op vogels, vlinders, bijen en kevers om te kijken wat voor effect de maatregelen hebben.

Poel

Het perceel kent een zeer natte plek waar ooit een heideven heeft gelegen. Door de poel opnieuw uit te graven en de grond rondom af te schrapen wordt een nieuw ven gecreëerd met arme omstandigheden waar mogelijk opnieuw heidevegetatie kan ontspruiten. Tegelijkertijd wordt het water vastgehouden en gaat het vernatting op de rest van het perceel tegen.

Houtwal

De akker ligt cultuurhistorisch gezien in een oud houtwallengebied. Veel van deze houtwallen zijn in de loop der tijd verloren gegaan. Het terugbrengen van houtwallen levert veel diversiteit (zon/schaduw) en schuil- en nestelgelegenheid. Vooral omdat er aan weerszijden van de wal een ondiepe sloot komt te liggen.

Keverbank

Een keverbank is een klein wallichaam van ongeveer een halve meter hoog die wordt ingezaaid met polvormige grassen en inheemse kruiden. Een ideale plek voor insecten zoals loopkevers en dat betekent voedsel voor de patrijs. Daarnaast helpen loopkevers op een natuurlijke wijze tegen plagen in het landbouwgewas.

Meidoornhaag met greppel

Op de kop van het perceel wordt een greppel aangelegd met aan weerszijden een meidoornhaag. In het verleden kwamen in Zuidoost-Friesland diverse hagen voor. Deze meidoornhagen bieden bescherming voor grondbroeders zoals de patrijs.

Kruidenrijke strook

Aan de noordzijde van het perceel wordt over de gehele lengte een meerjarige kruidenrijke rand aangelegd met soorten die vanaf het voorjaar tot het najaar nectar leveren. Dit heeft een positief effect op insecten zoals bijen, hommels en zweefvliegen/sluipwespen. De insecten dragen bij aan een stukje natuurlijke plaagbestrijding.

Meer info?

Kijk voor meer informatie over dit project op www.vanakkernaarbakker.nl

 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora