Projecten

Projecten

Mei it ferline foarút in Ooststellingwerf

Het verleden als raadgever gebruiken voor de toekomst, dat is de kern van de methodiek van Mei it ferline foarút (MIFF). Hierbij benutten we de logica van het historische landschap voor het inrichten van de duurzame, streekspecifieke landschappen van de toekomst.

Met de MIFF-methodiek gebruiken wij zogeheten ‘chronologica’s’. Deze landschapshistorische onderleggers zijn een instrument om landschappelijke waarden uit het verleden door te verlaten naar de toekomst. Voor meer informatie over deze chronologica’s zie: methetverledenvooruit.nl

Voor Ooststellingwerf hebben we samen met een aantal agrariërs uit de regio de MIFF-methodiek tot op bedrijfsniveau uitgewerkt. De focus ligt in deze pilot op een verkenning van het historische landschap. Die hebben we vervolgens vertaald naar een aantal toekomstbeelden per landschapstype. Op basis van deze toekomstbeelden zijn we in gesprek gegaan met de agrariërs. Na een aantal bedrijfsbezoeken zijn uiteindelijk zes toekomstige landschappelijke bedrijfsplannen gemaakt. Vervolgens hebben we deze plannen laten 'botsen' met de praktijk. Dit om te kijken waar een plan schuurt met de realiteit en beleid. Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de pilot. De concrete resultaten verwachten we begin 2024.

Een voorbeeld van een ‘openingsbeeld’, oftewel een landschappelijk toekomstbeeld, is die van het heideontginningslandschap. In dit toekomstbeeld is ingezet op het vasthouden van water en het versterken van de groenblauwe dooradering. Het vormde een eerste uitwerking op basis waarvan het gesprek is aangegaan.

Kijk voor meer informatie op de StoryMap "Zuidoost-Friesland".

Dit project is een vervolg op de verkenning die binnen de Regiodeal Zuidoost-Friesland is uitgevoerd.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met senior projectleider Erfgoed & Cultuurhistorie Dennis Worst via d.worst@landschapsbeheerfriesland.nl.