Projecten

Projecten

Quickscan Peazumerlannen

Quickscan Peazumerlannen

It Fryske Gea wil de natuurwaarden van de Peazumerlannen waarborgen en versterken. Om de cultuurhistorische waarden van het gebied mee te nemen in de te ontwikkelen plannen, heeft It Fryske Gea aan Landschapsbeheer Friesland verzocht een cultuurhistorische quickscan uit te voeren. 

Deze quickscan bestaat uit een kartering van de aanwezige cultuurhistorische waarden en een beknopte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van Peasens-Moddergat en de Peazumerlannen. Met deze quickscan is het mogelijk om de plannen voor natuurontwikkeling te onderbouwen vanuit de historische situatie en belangrijke cultuurhistorische elementen te behouden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer (telefoonnummer 0512-383800).