Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Landbouw en water Afgeronde projecten

Houtwal omgeving OldeholtpadeOp dit moment heeft niemand in Nederland een volledig beeld van de opgaande groene elementen in het Nederlandse landschap, zoals bosjes, singels, solitaire bomen en houtwallen. Ook de topografische kaarten BRT en BGT, erkend als één van de beste topografische kaarten, zijn onvolledig omdat ook daar niet alle opgaande groene elementen gekarteerd worden. Daarom is Landschapsbeheer Friesland (LBF) een onderzoek gestart in samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en LandschappenNL naar een methode voor het karteren van alle landschapselementen.

Het belang van 100%-karteren

Het hebben van gegevens van alle landschapselementen is van groot belang. In 2005 is in Nederland de Europese Landschapsconventie ingegaan met het doel het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen en het organiseren van de Europese samenwerking. Ook Nederland dient onder meer landschappen te identificeren, bijzondere waarden vast te stellen en kwaliteitsdoelstellingen te omschrijven. Om dit te kunnen doen, is het nodig dat het landschap goed gekarteerd is.

Daarnaast krijgen gemeenten met de intreding van de nieuwe omgevingswet meer verantwoordelijk en bevoegdheden met betrekking tot het landschap. De provincies en gemeenten zijn verplicht om voor het landschap ambities en beleidsdoelen te formulieren. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook houtwallen en bosjes. De provincies en gemeenten kunnen pas goed aan de gang met de omgevingsvisie als zij weten welke landschapselementen er in het gebied liggen.

Bovendien blijkt uit diverse studies dat het agrarische cultuurlandschap onder druk staat. Het aantal landschapselementen neemt af, maar zonder een goede monitoring en kartering is het onmogelijk om deze uitspraken te kwantificeren.

Drie manieren van karteren

‘Hoe kun je alle landschapselementen honderd procent karteren?’ is de centrale vraag binnen het onderzoek. Er worden drie methoden van karteren onderzocht. Dit zijn het karteren van landschapselementen doormiddel van veldwerk, het karteren van landschapselementen doormiddel van bureaustudie  en een geautomatiseerde kartering op basis van het Algemeen Hoogtebestand Nederland. Bij de laatste methode identificeert de computer opgaande groene structuren en vertaalt deze naar landschapselementen. LBF vergelijkt de drie methoden op hun volledigheid, nauwkeurigheid en kosten.

Tijdens het onderzoek wordt overigens niet gekeken naar de aard van de elementen. Er wordt puur gekeken of er een element  ligt of niet. Dit moet het aantrekkelijker maken om een inventarisatie en kartering te herhalen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Foppe van der Meer (telefoonnummer 0512-383800)

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora