Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Scherm voor padden Beetsterzwaag geplaatst door vrijwilligers

Plaatsen scherm 9 kleinDonderdag 15 maart zijn acht vrijwilligers druk aan het werk geweest om het scherm voor de padden langs de Poostweg in Beetsterzwaag te plaatsen.

Landschapsbeheer Friesland plaatst samen met vrijwilligers ieder voorjaar een paddenscherm langs de Poostweg. Dit scherm zorgt er voor dat amfibieën niet zomaar de weg oversteken wanneer zij trekken van de overwinteringsplek naar de voortplantingsplek aan de andere kant van de weg. “De amfibieën zijn vaak traag na de winterslaap”, legt George Meijners van Landschapsbeheer Friesland uit. “De dieren vallen in de ingegraven emmers en vrijwilligers zetten ze iedere dag aan de overkant van de weg. Vooral de heikikker, alle groene kikkersoorten, de pad, de kleine watersalamander en de bruine kikker komen hier veel voor.”

Door het extreme koude weer is het plaatsen van het scherm uitgesteld. “De grond was te hard om er een schep in te krijgen”, vertelt George Meijners. “Zelfs begin deze week zat er nog vorst in de grond.”

Andere vrijwilligers hebben afgelopen dinsdag een scherm geplaats langs de Oosterseveldweg in Noordwolde. Hier komt de kamsalamander veel voor.

De vondst van het eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2018

Eerste kivietsei 2018Op 14 maart is in de gemeente Giessenlanden in de provincie Zuid-Holland het eerste kievitsei van 2018 gevonden. Deze vondst is om 18.14 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is later op de avond gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is André Hornstra, vrijwilliger bij de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard. Het ei (uit een nest met één ei) is gevonden op een weiland in de polder Botersloot.

Aftrap van het Weidevogelseizoen

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2018 begonnen. Vrijwilligers van de provinciale Landschapsbeheerstichtingen, de Bond van Friese Vogelwachten en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. De start van het weidevogelseizoen is later dan in voorgaande jaren vanwege de vorstperiode van eind februari/begin maart.

Kievit onder druk in Nederland

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Onderzoek van Sovon hen het Vogeltrekstation heeft bevestigd dat de kuikenoverleving van jonge kieviten te laag is. Onderzoek van Landschap Noord-Holland heeft uitgewezen dat op grasland het creëren van situaties met greppel plasdras de vestiging van kieviten bevordert en dat de reproductie op percelen met greppel plasdras hoog genoeg was om de kievitpopulaties in die situaties op peil te houden. .

Vrijwillige weidevogelbeschermers

LandschappenNL ondersteunt circa 4.000 vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels, SBNL doet dat voor circa 200 vrijwilligers en de BFVW (Bond Friese Vogelwachten) voor circa 5.000 vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers organiseren de provinciale organisaties Landschapsbeheer cursussen over bescherming en over monitoring. Ook worden materialen aangeschaft en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. De weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk om rekening met de nesten te houden tijdens werkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. Op de vernieuwde website www.boerenlandvogelsnederland.nl staan de aantallen gevonden nesten van de afgelopen 5 jaar. Ook de bevindingen uit 2018 krijgen een plek op de website.

Vrijwilligers belangrijk voor effectief weidevogelbeheer

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl. LandschappenNL en de aangesloten provinciale organisaties Landschapsbeheer en hun vrijwilligers werken nauw samen met agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is een van de voorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.

Start provincie breed herstelproject van het landschap

Elzensingel Landschapsbeheer FrieslandGedeputeerde Johannes Kramer geeft op woensdag 14 maart de feestelijke aftrap van het landschapsherstelproject ‘Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân’. Landschapsbeheer Friesland, werkt samen met de vier agrarische collectieven ELAN Zuidoost Friesland, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden, de komende jaren aan het herstel van het landschap in de provincie. Het gaat hierbij om onder andere elzensingels, houtwallen, solitaire bomen en poelen die in het door de provincie aangewezen leefgebied ‘droge dooradering’ liggen.

Vanaf 14 maart starten de werkzaamheden van het herstelproject. De vier collectieven zijn al begonnen met het benaderen van deelnemers aan dit project. In dit voorjaar zal reeds gestart worden met de werkzaamheden.

De herstelwerkzaamheden

Het zwaartepunt van de uitvoering ligt in Zuidoost Friesland, maar er zal ook gewerkt worden op het eiland Terschelling, in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en rondom het dorp Sint Nicolaasga. Het landschap van deze gebieden wordt gekenmerkt door kleine percelen die omgeven zijn met landschapselementen als elzensingels en houtwallen.

Binnen dit landschapsherstelproject worden individuele landschapselementen hersteld. Bij houtwallen en elzensingels betekent dit dat er geplant wordt en dat er rasters vervangen worden. Het houdt ook in dat er bomen gezaagd gaan worden. De stobben van de gezaagde bomen gaan weer uitlopen, zodat er meerdere stammen ontstaan zoals dat al eeuwen gebruikelijk is in het Friese agrarische cultuurlandschap. Daarnaast worden ongewenste soorten als de Amerikaanse vogelkers tegengegaan. De lege plekken die ontstaan worden ingeplant met autochtone soorten als els, eik lijsterbes, meidoorn en hondsroos, afhankelijk van de locatie.

In een later stadium van het project worden ook kleine bosjes en poelen hersteld. Bij kleine bosjes houdt dit in dat het hakhoutbeheer weer toegepast gaat worden (net als bij de eerder genoemde singels worden de bomen afgezaagd zodat ze weer opnieuw uitlopen) en/of dat er een bosrand aangelegd wordt met een geleidelijke overgang van kruidenbegroeiing naar bomen. De poelen worden met de kraan opgeschoond zodat er weer water in kan en ruimte biedt voor soorten als libellen en kikkers.

Herstel is van groot belang

Het Friese cultuurlandschap is gevormd door menselijk handelen. Zonder onderhoud verdwijnt dit landschap. De beheeringrepen zorgen er tevens voor dat de kenmerkende flora en fauna van dit landschap behouden blijft.

Binnen dit project wordt zowel gekeken naar de losse landschapselementen als naar het landschap en de ruimtelijke samenhang tussen de elementen. Goed onderhouden landschapselementen hebben een rijke en een gevarieerde begroeiing en zijn daarmee als losse elementen al van grote waarde. De structuur van de landschapselementen op grotere schaal voegt daar een netwerkfunctie aan toe. Uit eerder onderzoek in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is gebleken dat dit de biodiversiteit, gebonden aan dit agrarische cultuurlandschap, zeer ten goede komt.

Kom in actie op de Bijenwerkdag op 9 en 10 maart a.s.

colletes halophilus - Schorzijdebij kleinZe zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseert Landschapsbeheer Friesland in samenwerking met Nederland Zoemt op 9 en 10 maart de Bijenwerkdag.

Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij. Dat gaat gebeuren op de Bijenwerkdag. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Tevens kan de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) worden verbeterd en daarom worden bloemen gezaaid en struiken geplant.

Waar?

De Bijenwerkdag wordt in heel Nederland georganiseerd, er zijn ruim 125 locaties! In Friesland wordt op dertien locaties gewerkt aan de ondersteuning van wilde bijen. Onder andere in Leeuwarden, Sneek en Wergea gaan vrijwilligers aan de slag. Op een aantal locaties is uw hulp van harte welkom. Doet u ook mee? Schrijf u dan nu in op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijenwerkdag/

bijenwerkdagWat is Nederland Zoemt?

LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu slaan de handen ineen. Met maar één doel. De wilde bij moet zich hier thuis voelen. Samen laten we Nederland zoemen voor de wilde bij. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Dertien Friese locaties

In Friesland kun je op dertien Friese locaties voor de wilde bij aan het werk. Klik op één van de onderstaande links en meld je aan. 

Bijenpark Terschelling te Midsland

Kloostertuin Oosterbierum te Oosterbierum

Voedselbos Leeuwarden te Leeuwarden

Voorjaarsbeurt voor Betzy's Tuun te Vlieland

Basisschool De Prinsenhof te Leeuwarden

Spannumerbos te Spannum

Zorgboerderij Marien Zathe te Kollumerzwaag

Tuin de Oerfloed te Goutum

Patyna, locatie Zorg en Behandelcentrum te Sneek

Fruitboomgaard Wergea te Wergea

Prachtige bijdrage voor natuur en landschap

foto GGG LandschappenNL Roy Beusker Fotografie kleinTijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt hen in staat natuur aan te kopen, in te richten en te beheren. De Landschapsbeheerorganisaties kunnen met deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 groene vrijwilligers professioneel te ondersteunen met kennis, kunde en materieel.

Een extra bijdrage van ruim 5 miljoen euro gaat dit jaar naar De Waddenvereniging voor het laatste stuk van de vismigratierivier. Hiermee kan deze wereldwijd unieke migratievoorziening voor trekvissen door de Afsluitdijk in de meest optimale vorm worden aangelegd.
Een bescheiden deel van de bijdrage is bestemd voor de ontvangst en voorlichting van bezoekers. Hiermee wordt de Afsluitdijk met de Vismigratierivier zowel een ecologische als toeristische trekpleister. In de uitvoering werkt de Waddenvereniging nauw samen met de toekomstige beheerder van de Vismigratierivier, It Fryske Gea (één van de 12 provinciale Landschappen) en het Afsluitdijk Wadden Center dat eind maart zijn deuren opent.

Dankzij een extra bijdrage van ruim 2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen ARK Natuurontwikkeling en partners, waaronder Stichting IKL Limburg (één van de stichtingen Landschapsbeheer) werken aan een veilig en groen Gulpdal. Bewoners, van mens tot hazelmuis en ijsvogel, gaan hier van profiteren.

Op donderdag 15 februari vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van ruim 357,5 miljoen euro kan schenken aan bijna 100 goede doelen.

Het boek 'de Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied' is nu te koop!

Afbeelding Hinnaard. Foto Anna Wiersma 2017 002

Foto: Anna Wiersma

Het boek  'de Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied' is nu te koop! 

De Greidhoeke is een eeuwenoud cultuurlandschap tussen de vier steden Leeuwarden, Franeker, Bolsward en Sneek. Het is een streek waar lange tijd de zee heer en meester was en waar een open kwelderlandschap werd doorsneden door kreken en moerassen. In deze regio werden dan ook ruim 2500 jaar geleden de eerste terpen gebouwd. Vanaf dat moment hebben de bewoners een duidelijke stempel op het landschap gedrukt, waarbij telkens weer nieuwe elementen werden toegevoegd en andere sporen weer werden uitgewist. 

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.