Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Landschapsherstel greppelherstel Landschapsbeheer FrieslandLandschapsbeheer Friesland en Agrarisch Collectief ELAN Zuidoost-Friesland zijn gestart met het herstel van het agrarische cultuurlandschap in gemeente Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen. Binnen deze herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters, het graven/herstellen van poelen en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van elzensingels en houtwallen. De bewoners van de gemeenten gaan de herstelwerkzaamheden de komende tijd opmerken in het landschap. De herstelperiode duurt tot half maart.

Een deel van het agrarische landschap van Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen wordt gekenmerkt door kleine percelen met landschapselementen als elzensingels, houtwallen, bosjes en poelen. Deze elementen zijn zeer waardevol voor allerlei dieren- en plantensoorten. Bovendien zorgen zij ervoor dat het landschap aantrekkelijk is voor bewoners en recreanten. De afgelopen decennia zijn er helaas landschapselementen minder goed onderhouden of zelfs verdwenen. Met dit herstelproject worden deze waardevolle elementen hersteld en waar mogelijk weer aangelegd.

Dit houdt ook in dat er bomen in elzensingels en houtwallen gezaagd gaan worden. De stobben van de gezaagde bomen gaan weer uitlopen, zodat er meerdere nieuwe stammen ontstaan zoals dat al eeuwen gebruikelijk is in het Friese agrarische cultuurlandschap. De wallen en singels worden doorgeplant met aanvullende bomen en struiken. Het afzagen en doorplanten zorgen voor robuuste elementen die kenmerkend zijn voor de omgeving en waardevol zijn voor dieren- en plantensoorten.

Het herstelproject

Dit project wordt in Friesland uitgevoerd door vier agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Het speelt zich af in het deel van de provincie dat gekenmerkt wordt door singels en houtwallen. Dit agrarische landschap is gevormd door menselijk handelen en zonder beheer en onderhoud zou dit landschap verdwijnen. Goed onderhouden landschapselementen hebben een rijke en een gevarieerde begroeiing en zijn daarmee als losse elementen al van grote waarde voor de natuur. De structuur van de landschapselementen op grotere schaal voegt daar een netwerkfunctie aan toe. Uit eerder onderzoek in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is gebleken dat dit de biodiversiteit zeer ten goede komt. Dit project wordt gefinancierd door een 50% bijdrage vanuit het POP3 programma: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland” en een 50% bijdrage van de provinsje Fryslân. De totale bijdrage is €2,6 miljoen voor de gehele provincie.


Er is binnen het herstelproject nog ruimte voor deelname. Eigenaren van landschapselementen die woonachtig zijn binnen het werkgebied kunnen zich melden via info@landschapbeheerfriesland.nl. Op onze projectpagina vindt u meer informatie over het project en op deze pagina vindt u meer informatie over de deelname.

Logo pr Fryslan

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora