Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Organisatie Bestuur

Het bestuur van Landschapsbeheer Friesland bestuurt de stichting en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden die onderling de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid verdelen. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Een bestuurslid kan zich twee keer herkiesbaar stellen.
Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken: beleidsbeïnvloeding, samenwerking met andere organisaties, voorbereiding en uitvoering van projecten, financiën en bedrijfsvoering. Het bestuur kiest de directie en stuurt de directie aan. In het directiestatuut is vastgelegd dat het bestuur meerdere taken en verantwoordelijkheden overdraagt aan de directie.

Bestuursleden:  mw. J.G. Vlietstra (voorzitter), mw. em. prof. dr. J. van der Meer-Kooistra (vice-voorzitter), ing. H.J. Dommerholt (secretaris), ir. M. de Koe (penningmeester), ir. P. Jelsma, dr. A.J. Kolhoff en mw. drs. ir. M. de Wilde

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora