Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Projecten Erfgoed en beleving

Sinds de eerste bewoners hebben mensen een grote stempel gedrukt op het Friese landschap. Zo is het vooral dankzij de inspanningen van onze voorouders dat Friesland zo divers is. Van de Friese meren tot de Friese wouden, overal is de menselijke hand te herkennen. LBF is er van overtuigd dat dit cultuurlandschap van grote waarde is. Zeker nu ingrijpende veranderingen en lastige opgaven in de leefomgeving voor de deur staan. LBF zet zich daarom in om het cultuurlandschap te behouden en te ontwikkelen. Dat kan op elementniveau, maar liever nog landschapsschaal. De gebiedskenmerken en lessen uit het verleden dienen hierbij als belangrijkste inspiratie. Door in het landschap aan de slag te gaan en hierbij ook de bijzondere verhalen te verbeelden, maken we de geschiedenis van het landschap toegankelijk voor zowel bewoners als bezoekers. Niet allen nu, maar ook voor toekomstige generaties.

Projecten

It Fryske Gea wil de natuurwaarden van de Peazumerlannen waarborgen en versterken. Om de cultuurhistorische waarden van het gebied mee te nemen in de te ontwikkelen plannen, heeft It Fryske Gea aan Landschapsbeheer Friesland verzocht een cultuurhistorische quickscan uit te voeren. 

Landschapsbiografie

In het kader van de nieuwe omgevingswet stellen het Rijk, de provincies en de gemeenten een omgevingsvisie op. In deze visie worden ambities en beleidsdoelen geformuleerd voor de fysieke leefomgeving. Het landschap speelt hierin ook een rol en gemeenten zijn dus verplicht om ambities en beleidsdoelen te formuleren voor het landschap. Ook de gemeente Smallingerland moet aan de slag met de...

Parkbossen Oldeberkoop

Na het succesvolle project ‘Herstel Koepelbosch’ is de vrijwilligersgroep in Oldeberkoop niet alleen actief met het beheer van het Koepelbosch, maar ook met het ontwikkelen van ideeën voor de andere parkbossen die het dorp rijk is. Onder andere op advies van Landschapsbeheer Friesland is het plan bedacht om de parkbossen rond het dorp met elkaar te verbinden middels een kunstroute; de zogenaamde...

Kongsi van de Eendenkooi

Landschapsbeheer Friesland maakt tijdens dit project veertien Friese eendenkooien toekomstbestendig. In totaal worden er 24 eendenkooien in het waddengebied hersteld. Sommige eendenkooien bestaan al ruim 400 jaar. Zij hebben veel historische waarde, maar ook veel natuurwaarde. De meeste eendenkooien worden niet meer gebruikt om eenden te vangen. Deze kooien hebben een andere functie gekregen, er...

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora