Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Projecten Landbouw en water

Wist je dat in Friesland ruim 66% van de oppervlakte in gebruik is als landbouwgrond? De aanblik van de provincie wordt dus voor een groot deel bepaald door de activiteiten van de agrarische sector. Het boer-zijn en het boerenland is de afgelopen tijd veel veranderd. Door onder andere de druk om goedkoper voedsel te produceren en veranderingen binnen het landbouwsysteem is het landschap eentoniger geworden. Toch is er gelukkig weer een toenemende aandacht voor het agrarische landschap. Thema’s als biodiversiteit, landschap en de relatie tussen boer en burger staan hoog op de politieke agenda en wordt ook in de maatschappij belangrijker gevonden. Ook de individuele boeren zelf vinden dat ze komende jaren moeten gaan verduurzamen, deze omslag is al in gang gezet. Maar verandering is zeker niet eenvoudig. Bedrijven kunnen niet zomaar de bedrijfsvoering omgooien zonder in de financiële problemen te komen. Het vergt een flinke omslag van de sector en dat kost naast een heroriëntering ook tijd om aan te passen. LBF beweegt zich al meer dan 25 jaar op het snijvlak van landschap en bedrijfsvoering en is bij uitstek in staat hiervoor oplossingen te vinden. Hieronder vindt u onze projecten binnen het thema Landbouw en water.

Projecten
De boomwal als apotheek

Wat doe je als mens als je je niet lekker voelt? Juist dan neem je een aspirine. Maar wat doe je als koe als je je niet fit voelt?

Veertien veehouders van agrarische vereniging Vanla doen mee met het project ‘De Boomwal als apotheek van vee en bron van biodiversiteit’. Binnen het project worden specifieke bomen en struiken in de elzensingels en houtwallen aangeplant om een apotheekfunctie te creëren...

LandschappenNL (toen Landschapsbeheer Nederland) is in 2010 gestart met het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap, ook wel MAC genoemd. Binnen het MAC wordt steekproefsgewijs het agrarisch cultuurlandschap geïnventariseerd om veranderingen in dit landschap op elementniveau te volgen.

Solitaire boom Landschapsbeheer Friesland

Op dit moment heeft niemand in Nederland een volledig beeld van de opgaande groene elementen in het Nederlandse landschap, zoals bosjes, singels, solitaire bomen en houtwallen. Ook de topografische kaarten BRT en BGT, erkend als één van de beste topografische kaarten, zijn onvolledig omdat ook daar niet alle opgaande groene elementen gekarteerd worden. Daarom is Landschapsbeheer Friesland (LBF)...

Sinds 14 maart 2018 werkt Landschapsbeheer Friesland en de Agrarische Collectieven ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden samen om de landschapselementen in het leefgebied Droge Dooradering te herstellen.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora