Projecten

Projecten

Mei it ferline foarút

Het verleden als inspiratiebron voor toekomstige ruimtelijke opgaven, dat is waar 'Mei it ferline foarút' (NL: met het verleden vooruit) in essentie om draait. Met deze methodiek benutten we de ontstaansgeschiedenis van het Friese landschap voor de ontwikkeling van krachtige, duurzame en streekeigen (productie)landschappen die tegen een stootje kunnen.

Noordergraf

Noordergraf is een samenwerkingsverband van organisaties voor erfgoed en landschap in de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Samen met de Rijksuniversteit Groningen hebben zij een benadering ontwikkeld voor het omgaan met kerkhoven en begraafplaatsen. Noordergraf wil beheer stimuleren dat oog heeft voor de erfgoedwaarden van deze terreinen en dat rekening houdt met de belangen en inzichten van álle betrokkenen: eigenaars, beheerders, bezoekers en omwonenden. Wij willen graag hun kennis, kunde en engagement vergroten. Zo hopen wij bij te dragen aan de verduurzaming van de grafcultuur in Noord-Nederland.

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2019

Binnen het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân (HAC-F) werken we samen met de zeven Friese agrarische collectieven aan het herstel van het cultuurlandschap. Deelnemers aan het project zijn zowel agrariërs als particuliere grondbezitters. In het project worden historische erven, greppels, opvaarten en sloten en kruinige percelen, die eeuwenlang onderdeel uitmaakten van het Friese platteland, hersteld of aangelegd. Hiermee versterken we de biodiversiteit en dragen we bij aan een toekomstbestendig platteland. Inmiddels zijn bij 80 deelnemers maatregelen uitgevoerd.

Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip Biodiversiteit

Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip

Samen met FMF en stichting Wrâldfrucht is Landschapsbeheer Friesland in het voorjaar 2020 gestart met het project ‘Natuerlik Ferskeat mei de Mienskip’, gericht op Noordoost-Fryslân. Bewoners van de dorpen Kollum, Kootstertille, Noardburgum, Rinsumageast en Feanwâlden maken zich de komende 2 jaar sterk voor de biodiversiteit in en rond het dorp.

De boomwal als apotheek

De boomwal als apotheek

Wat doe je als mens als je je niet lekker voelt? Juist dan neem je een aspirine. Maar wat doe je als koe als je je niet fit voelt?

Monitoring Peinder Mieden

Monitoring Peinder Mieden

Sinds het voorjaar van 2019 is Landschapsbeheer Friesland betrokken bij het bijzondere project Peinder Mieden tussen Opeinde en Drachten. In het natuurgebied bouwen 38 kopers hun droomhuis tussen de elzensingels.

Werkzaamheden oeverzwaluwwand Marsum Landschapsbeheer Friesland

Zwaluwwand Marsum

In oktober 2019 is gestart met de bouw van een oeverzwaluwwand langs de Ingelumer Feart in Marsum. De aanleg van de wand is een project van Landschapsbeheer Friesland, De vogelwacht Marsum en dorpsbelang Marsum.

Meetnet Agrarische Cultuurlandschap (MAC)

LandschappenNL (toen Landschapsbeheer Nederland) is in 2010 gestart met het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap, ook wel MAC genoemd. Binnen het MAC wordt steekproefsgewijs het agrarisch cultuurlandschap geïnventariseerd om veranderingen in dit landschap op elementniveau te volgen.

Monitoring biodiversiteit Droge Dooradering

Monitoring Biodiversiteit Droge Dooradering

Landschapsbeheer Friesland (LBF) monitort samen met Altenburg en Wymenga Ecologisch Onderzoek (A&W) vijf jaar lang tweehonderd houtwallen en singels in het leefgebied Droge Dooradering, in het kader van het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Deze opdracht is gegeven door de Provinsje Fryslân en de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden en ELAN Zuidoost-Friesland.

Herstel en Versterken Landschap Droge Dooradering Fryslân

Van maart 2018 tot en met december 2022 werkte Landschapsbeheer Friesland en de Agrarische Collectieven ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden samen aan het herstel van de landschapselementen in het leefgebied Droge Dooradering oftewel het coulisselandschap. In totaal is 100 kilometer houtwallen en elzensingels hersteld, waarvan 18 kilometern nieuw aangelegd, en zijn er 37 poelen en 12 hectare bosjes hersteld.

Parkbossen Oldeberkoop

Parkbossen Oldeberkoop

In Oldeberkoop wordt al jarenlang de kunstroute Open Stal georganiseerd. In 2018 werd het plan opgevat om de fraaie parkbossen die het dorp rijk is, prominenter te betrekken in het culturele aanbod van het dorp. Deze bossen hebben in de eerste plaats een zekere cultuurhistorische waarde. De bossen zijn ooit ontworpen door de befaamde tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaard. Mede op advies van Landschapsbeheer Friesland is bedacht om de parkbossen rond het dorp met elkaar te verbinden via een kunstroute: de zogenaamde Parkbossen-Kunstroute.

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Bent u weleens in het gebied rond het dorp Oranjewoud geweest? Dit landschap is prachtig en heeft veel bijzondere landschapselementen. Oude landgoederen met bossen afgewisseld met open ‘kamers’ en daarnaast veel grasland omzoomd door opgaande singels en wallen. Landschapsbeheer Friesland heeft het gebied in kaart gebracht in opdracht van de landinrichtingscommissie. Dit vormde een goede basis voor verkenningen hoe het onderhoud van het gebied het beste verzekerd kan worden. De gemeente Heerenveen nam samen met de provincie het voortouw een fonds op te richten dat de landschapselementen in beheer heeft.