Over Landschapsbeheer Friesland

Over Landschapsbeheer Friesland

Landschapsbeheer Friesland maakt zich hard voor het behoud en de ontwikkeling van het Friese cultuurlandschap. Met oog voor verbinding, vernieuwing en behoud zijn we als adviserende en organiserende partij betrokken bij tal van inspirerende en noodzakelijke projecten. We stellen alles in het werk om bij te dragen aan een robuust en biodivers cultuurlandschap met aandacht voor cultuurhistorie, beleefbaarheid en streekeigenheid.

Image

Onze visie en missie

Landschapsbeheer Friesland is de vertegenwoordiger van het Friese landschap. Wij bewaken het cultuurhistorisch erfgoed en verbinden dat met vernieuwing.

We bevorderen de biodiversiteit van landschappen. Wij monitoren de kwaliteit en signaleren kansen en bedreigingen. Wij geven het landschap een krachtige stem door bewoners, ondernemers en andere partijen hieraan te verbinden, en de bewustwording van de waarde te vergroten. Wij willen bewerkstelligen dat het Friese landschap een duurzaam toekomstperspectief krijgt.

Landschapsbeheer Friesland is dé landschapsorganisatie van Fryslân.

We werken aan de kwaliteit van het Friese landschap en behartigen de belangen ervan door behoud, herstel en ontwikkeling na te streven. Participatie van de bevolking en ondernemers vormt het fundament hiervoor.

Image
Image

Onze visie

Image
Image

Werken  bij

Met een relatief klein maar gedreven team staan we elkaar regelmatig bij met adviezen en tips. Bij ons schroomt niemand om een hulpvraag te stellen. Daarnaast voeren we onze projecten bijna altijd in samenwerking met andere partijen uit. Dit maakt dat we als team veel kennis in huis hebben. Werken bij ons vereist soms de nodige flexibiliteit en uiteraard een zekere kennis en kunde van landschappelijke thema’s. Maar bovenal is het belangrijk dat je gepassioneerd een bijdrage aan het Friese landschap wilt leveren.
Image
Image

Bestuur

Het bestuur van Landschapsbeheer Friesland bestuurt de stichting en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit zeven leden die onderling de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid verdelen. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Een bestuurslid kan zich twee keer herkiesbaar stellen.
Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken: beleidsbeïnvloeding, samenwerking met andere organisaties, voorbereiding en uitvoering van projecten, financiën en bedrijfsvoering. Het bestuur kiest de directie en stuurt de directie aan. In het directiestatuut is vastgelegd dat het bestuur meerdere taken en verantwoordelijkheden overdraagt aan de directie.
Image
Image
Image

Samenwerking

Veel partijen zijn betrokken bij het Friese landschap en de belangen hierin zijn groot. Bij alle landschappelijke vraagstukken is samenwerking van groot belang. We werken met vele partijen samen zoals de agrarische collectieven, de Friese gemeenten het Wetterskip, terreinbeherende organisaties, verschillende adviesbureaus en bewoners. Samen met en in opdracht van It Fryske Gea en de provincie Fryslân voeren we specifieke taken uit. 

LandschappenNL

De samenwerking met onze koepelorganisatie LandschappenNL is belangrijk. In deze koepel nemen sinds juli 2014 alle provinciale Landschappen en landschapsbeheerorganisaties plaats. LandschappenNL vervult taken op landelijk niveau waar de provinciale organisaties de regie in eigen regio hebben. Onze directeur neemt deel aan het directeurenberaad dat ongeveer 5-6 keer per jaar bijeenkomt. Ook op het gebied van communicatie werken we nauw samen zoals met de Natuurwerkdag en landelijke acties zoals project Plan Boom, de bijentelling en verschillende vogeltellingen. 

It Fryske Gea

We werken nauw samen met It Fryske Gea (IFG). Beide organisaties hebben hetzelfde bestuur en er is maandelijks afstemmingsoverleg tussen het managementteam van IFG en onze directeur. Daarnaast is er een projectleidersoverleg waarbij we kansen voor samenwerkingen in bijvoorbeeld gebiedsprocessen die actueel zijn, bespreken. We ondersteunen IFG bij verschillende projecten zoals ottervoorzieningen TipTop, Veensluisje en het beheer van de Slachtedyk. Daarnaast bieden we ondersteuning op beleidsniveau. 

Provincie Fryslân

Met de provincie Fryslân werken we nauw samen aan beleidsthema’s op het gebied van landschap. Naast de producttaken voeren we ook losse opdrachten voor de provincie uit. Voorbeelden hiervan zijn de uitwerking van het bomenloket vanuit de bossenstrategie en het mee opstellen van nieuw beleidsprogramma landschap (Grutsk 2.0). 

Nationale Postcode Loterij

Jaarlijkse ontvangen wij van Landschappen NL een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Dit bedrag investeren wij in een aantal vaste onderwerpen en een aantal concrete projecten. De vaste onderwerpen zijn de hoogstambrigade, de natuurwerkdag, de educatie- en biologiedagen op de basisscholen en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. 

De Friese gemeenten 

Wij merken dat de Friese gemeenten steeds meer inzetten op beleid op het gebied van landschap en het verbeteren van de biodiversiteit. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen met het in kaart brengen van de opbouw van het landschap en de landschapselementen. Daarnaast worden wij door gemeenten gevraagd advies uit te brengen aan bewoners of bedrijven in het kader van het verbeteren van de biodiversiteit. Dit kan zijn door een dorp of bedrijf te helpen bij het vergroenen van hun directe omgeving. De gemeenten hebben ook de taak om en omgevingsvisie op te stellen. Voor verschillende gemeenten hebben wij het afgelopen jaar teksten aangeleverd over het landschap die verwerkt zijn in de omgevingsvisies.

Agrarische Collectieven

In Friesland zijn zeven agrarische collectieven actief die met hun leden verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). In opdracht van de Provincie Fryslân voeren wij samen met Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek de beleidsmonitoring uit voor het leefgebied Droge Dooradering. Voor een aantal collectieven verzorgen wij de schouw en de monitoring van bepaalde doelsoorten. Bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden nemen we plaats in de themagroep Natuur en Landschap waarin samen met de vijf gemeenten en de terreinbeherende organisaties samenwerken aan de ontwikkeling van het coulisselandschap. 

Friese Milieu Federatie

Met de Friese Milieu Federatie (FMF) voeren we verschillende projecten uit zoals Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip, Beammen foar Elkenien en trekken we samen op als het gaat om de inpassing van energieprojecten in onze provincie. Daarnaast is de FMF voorzitter en trekker van het Grien Oerlis waar wij zitting in hebben. 

Grien Oerlis 

Grien Oerlis is een overlegplatform van Landschapsbeheer Friesland, FMF, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Consulentschap IVN Fryslân en De Waddenvereniging. We bespreken onder meer gemeenschappelijke strategieën en alle relevante ontwikkelingen binnen de sector. 

Living Lab Fryslân

Landschapsbeheer Friesland is aangesloten bij de kennispool van Living Lab Fryslân. Vanuit deze kennispool zijn wij adviseur op het gebied van erfinrichting rondom boerderijen. 

Stichting Landschapsfonds Oranjewoud – Katlijk

Vanuit Landschapsbeheer Friesland zijn wij de gebiedsmakelaar voor de landgoederen rondom Oranjewoud en de gebieden bij Katlijk. In opdracht van het bestuur van het landschapsfonds Oranjewoud Katlijk coördineren wij ook de kwaliteitscontrole van het uitgevoerde beheer. 

Overige partners

Andere organisaties waar we mee samenwerken zijn: Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, IVN Fryslân, Nationaal Landschap Zuidwest Frysân, De Friese NME-centra, steunpunt Landschap Zuidoost-Friesland, diverse opleidingsintituten zoals Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres, etc., Doarpswurk, historische verenigingen, Stichting Monumentenzorg, Stichting Staten en Stinzen, ecologische adviesbureaus etc.   

Image

ANBI

Stichting Landschapsbeheer Friesland staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Naam organisatie: Landschapsbeheer Friesland 

RSIN Nummer: 005941672 

KVK Nummer: 41001941 

Post- en Bezoekadres: Commissieweg 15, 9244 GB, Beetsterzwaag

Telefoonnummer: 0512-383800

Algemeen e-mailadres: info@landschapsbeheerfriesland.nl

Doelstelling: Landschapsbeheer Friesland wil een waardevol, divers en streekeigen cultuurlandschap behouden en ontwikkelen. We bereiken dit door het leveren van advies, projecten en monitoring m.b.t. ontwikkeling van het landschap. Dit doen we voor en met de mensen die er wonen, werken en recreëren. 

Bestuur: Gegevens over het bestuur kunt u hier vinden.

Actuele activiteiten: Jaarverslag van 2023Jaarverslag van 2022, Jaarverslag van 2021

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2023Jaarrekening 2022, Jaarrekening 2021

Privacystatement 

Privacystatement 

VOG

VOG beleid LBF