Over Landschapsbeheer Friesland

Over Landschapsbeheer Friesland

Landschapsbeheer Friesland maakt zich hard voor het behoud en de ontwikkeling van het Friese cultuurlandschap. Met oog voor verbinding, vernieuwing en behoud zijn we als adviserende en organiserende partij betrokken bij tal van inspirerende en noodzakelijke projecten. We stellen alles in het werk om bij te dragen aan een robuust en biodivers cultuurlandschap met aandacht voor cultuurhistorie, beleefbaarheid en streekeigenheid.

Image

Onze missie

Landschapsbeheer Friesland is dé landschapsorganisatie van Fryslân.

We werken aan de kwaliteit van het Friese landschap en behartigen de belangen ervan door behoud, herstel en ontwikkeling na te streven. Participatie van de bevolking en ondernemers vormt het fundament hiervoor.

Image
Image

Onze visie

Image

Landschapsbeheer Friesland is de vertegenwoordiger van het Friese landschap. Wij bewaken het cultuurhistorisch erfgoed en verbinden dat met vernieuwing.

We bevorderen de biodiversiteit van landschappen. Wij monitoren de kwaliteit en signaleren kansen en bedreigingen. Wij geven het landschap een krachtige stem door bewoners, ondernemers en andere partijen hieraan te verbinden, en de bewustwording van de waarde te vergroten. Wij willen bewerkstelligen dat het Friese landschap een duurzaam toekomstperspectief krijgt.

Image

Het team

Image

Werken  bij

Met een relatief klein maar gedreven team staan we elkaar regelmatig bij met adviezen en tips. Bij ons schroomt niemand om een hulpvraag te stellen. Daarnaast voeren we onze projecten bijna altijd in samenwerking met andere partijen uit. Dit maakt dat we als team veel kennis in huis hebben. Werken bij ons vereist soms de nodige flexibiliteit en uiteraard een zekere kennis en kunde van landschappelijke thema’s. Maar bovenal is het belangrijk dat je gepassioneerd een bijdrage aan het Friese landschap wilt leveren.
Image
Image

Maatschappelijke stages

Zit jij nog op de middelbare school, houd je van de natuur en landschap en wil jij je maatschappelijke stage vervullen via LBF? Tijdens de Maatschappelijke Stage maak je kennis met vrijwilligerswerk in de natuur. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee gelijk iets goeds voor de natuur. Of je nu aan de slag gaat bij een natuurorganisatie, een leuke dag organiseert voor kinderen uit de buurt, meehelpt met het begeleiden van basisschoolleerlingen, klussen van boswachters of opzichters; je steekt er altijd veel van op, het is hartstikke leuk en je maakt ook anderen blij!

Meer weten? Bel of mail dan Jan Piet de Boer j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl of 0512-383800
of kijk voor actuele stages op www.keiindemaatschappij.nl.

Image

Bestuur

Het bestuur van Landschapsbeheer Friesland bestuurt de stichting en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit zeven leden die onderling de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid verdelen. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Een bestuurslid kan zich twee keer herkiesbaar stellen.
Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken: beleidsbeïnvloeding, samenwerking met andere organisaties, voorbereiding en uitvoering van projecten, financiën en bedrijfsvoering. Het bestuur kiest de directie en stuurt de directie aan. In het directiestatuut is vastgelegd dat het bestuur meerdere taken en verantwoordelijkheden overdraagt aan de directie.
Image
Image
Image

Samenwerking

Bij Landschapsbeheer Friesland werken we constant samen met andere organisaties en partijen. Deze bundeling van krachten maakt dat we bijna altijd voldoende slagkracht hebben om projecten tot een goed einde te brengen.

Er zijn een paar samenwerkingspartners of -verbanden die we geregeld benutten. Hieronder zijn deze uitgelicht:

LandschappenNL
Samen met andere provinciale stichtingen Landschapsbeheer en landschapsorganisaties, waaronder It Fryske Gea, is Landschapsbeheer Friesland verenigd in LandschappenNL. LandschappenNL komt op voor het landschap op nationaal niveau. Daarnaast zorgt deze samenwerking voor grotere landelijke bekendheid van de provinciale organisaties.

It Fryske Gea
Landschapsbeheer Friesland werkt al een aantal jaar samen met terreinbeheerder It Fryske Gea en sinds kort zijn we tevens bestuurlijk gefuseerd. Daarnaast hebben we onderling een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, wat het mogelijk maakt om diensten onderling uit te wisselen. Verder is er maandelijks een MT tussen de directie van beide organisaties en vindt er regelmatig een projectleidersoverleg plaats tussen beide organisaties. 

Agrarische Collectieven
LBF heeft een goed samenwerkingsverband met de zeven Friese Agrarische Collectieven. Met diverse gezamenlijke projecten, zoals 'Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân' en project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Friesland’ werken we samen met alle collectieven. In deze projecten boeken we goede resultaten op het gebied van landschapsherstel en biodiversiteit. Bovendien werkt agrarisch collectief ELAN vanuit hetzelfde pand als Landschapsbeheer Friesland.

FMF
Landschapsbeheer Friesland werkt binnen enkele projecten intensief samen met de Friese Milieu Federatie (FMF), bijvoorbeeld in de projecten Plan Boom,  Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip, etc. 

Grien Oerlis
Grien Oerlis is een overlegplatform van Landschapsbeheer Friesland, FMF, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Consulentschap IVN Fryslân en De Waddenvereniging. We bespreken onder meer gemeenschappelijke strategieën en alle relevante ontwikkelingen binnen de sector.

Andere partners
Andere organisaties waar we mee samenwerken zijn: Provincie Fryslân, alle Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, IVN Fryslân, Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk, Nationaal Landschap Zuidwest Frysân, De Friese NME-centra, steunpunt Landschap Zuidoost-Friesland, diverse opleidingen (Larenstein, Aeres, etc.) Doarpswurk, historische verenigingen, Stichting Monumentenzorg, Stichting Staten en Stinzen, etc.